Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
News All
47398
News All

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม   วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันนี้ aorest ร้านขาย ดอกไม้หน้าศพหรือวัดพระแก้ว เป็นวัดที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ด้วยเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) พระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองไทย สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2325 พร้อมกับการสร้างพระบรมมหาราชวังและกรุงรัตนโกสินทร์ โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนอกจากพระแก้วมรกตแล้วภายในยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ต่าง ๆ อันมีสถาปัตยกรรมที่งดงามให้ได้เที่ยวชมอีกมากมาย เช่น พระอุโบสถ, ศาลาราย, พระศรีรัตนเจดีย์, ปราสาทพระเทพบิดร หรือพระพุทธปรางค์ปราสาท, พระมณฑป, หอมณเฑียรธรรม, หอคันธารราษฎร์, หอพระนาก, พระวิหารยอด, นครวัดจำลอง, พระโพธิธาตุพิมาน, พระบรมราชานุสาวรีย์ประจำรัชกาล, พระอัษฎามหาเจดีย์ หรือพระปรางค์แปดองค์, พระมณฑปยอดปรางค์ และหอระฆัง เป็นต้น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักพระราชวัง โทรศัพท์ 0 2623 5500 ต่อ 3100 ทั้งนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
News All
วัดยานนาวา
News All

วัดยานนาวา

วัดยานนาวา วันนี้ aorest ร้านขาย ดอกไม้หน้าศพ ขายพวงหรีดดอกไม้สด ดอกไม้หน้าเมรุ จะพาทุกคนมารู้จักกับวัดยานนาวา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดโบราณตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และสร้างเรือสำเภาพระเจดีย์แทนพระสถูปเจดีย์ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นรูปแบบเรือสำเภาซึ่งกำลังจะหมดไปจากเมืองไทย และได้เปลี่ยนชื่อจากวัดคอกกระบือเป็น วัดยานนาวา ค่ะ ความโดดเด่นของวัดคือ สำเภายานนาวา ซึ่งมีพระเจดีย์องค์ใหญ่และเล็ก อยู่ในลำสำเภารวม 2 องค์ และยังมีภาพจิตรกรรมกระทงใหญ่ ซึ่งถอดแบบจากพระราชพิธีลอยพระประทีป และโถยาคู ตามแบบอย่างที่ทำเลี้ยงพระในพระราชพิธีสารทในสมัยรัชกาลที่ 3ที่อยู่ : 40 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ เปิดให้เข้าชม : 05.00-22.00 น. โทร : 0-2672-3216  
News All
watratchapradit front
News All

วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วันนี้ aorest ร้านขาย ดอกไม้หน้าศพ ขายพวงหรีดดอกไม้สด ดอกไม้หน้าเมรุ จะพาทุกคนมารู้จักกับวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร อีกวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามของเมืองไทย ตั้งอยู่ไม่ไกลจากพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพระอารามหลวงของพระมหากษัตริย์ตามโบราณราชประเพณี ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถ, หอไตร, หอพระจอม, ศาลาทรงไทย และหอระฆัง ฯลฯ และสิ่งที่ห้ามพลาด ก็คือ “ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารหลวง” ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชพิธีสิบสองเดือน นอกจากนี้ในวิหารยังมีภาพสุริยุปราคาในสมัยรัชกาลที่ 4 และพระประธาน “พระพุทธสิหังคปฏิมากร ปางสมาธิ” โดยมีพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ภายในพระพุทธอาสน์ของพระประธานองค์นี้ด้วย
News All
gold03
News All

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วันนี้ aorest ร้านขาย ดอกไม้หน้าศพ ขายพวงหรีดดอกไม้สด ดอกไม้หน้าเมรุ จะพาทุกคนมารู้จักกับวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือวัดภูเขาทอง แลนด์มาร์กที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งของกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ริมคลองมหานาค และคลองรอบกรุง แขวงบ้านบาตรตัดกับคลองบางลำพู เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมชื่อ วัดสระแก และได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดสระเกศ โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และขุดคลองรอบพระอาราม และพระราชทานนามเสียใหม่ สิ่งที่โดดเด่นมากของวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ก็คือ “พระบรมบรรพต” โดยได้เริ่มสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 และแล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งสูงประมาณ 77 เมตร ด้านบนสุดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ปัจจุบันวัดแห่งนี้มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมทุกวัน ไม่เสียค่าเข้าชม
News All
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
News All

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร   วันนี้ aorest ร้านขาย ดอกไม้หน้าศพ ขายพวงหรีดดอกไม้สด ดอกไม้หน้าเมรุ จะพาทุกคนมารู้จักกับวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ อาทิ พระราชวังดุสิต พระที่นั่งอนันตสมาคม พระตำหนักจิตลดารโหฐาน สวนสัตว์ดุสิต และทำเนียบรัฐบาล โดยจะตั้งอยู่บนถนนนครปฐมติดคลองเปรมประชากร เป็นอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ช่วงปี พ.ศ. 2369 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพนมวัน กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ (ต้นราชสกุลพนมวัน) พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ได้รับการโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เป็นแม่ทัพรักษาพระนคร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพนมวัน กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ ได้ทรงตั้งกองบัญชาการทัพที่วัดแหลม (วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามในปัจจุบัน) และเมื่อได้ปราบกบฏเรียบร้อยแล้ว จึงร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้พร้อมพระอนุชาและพระขนิษฐาร่วมเจ้าจอมมารดาเดียวกันอีก 4 พระองค์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า “วัดเบญจบพิตร” ซึ่งหมายถึงวัดของเจ้านาย 5 พระองค์ จนปี […]
News All
วัดราชนัดดารามวรวิหาร
News All

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร วันนี้ aorest ร้านขาย ดอกไม้หน้าศพ ขายพวงหรีดดอกไม้สด ดอกไม้หน้าเมรุ จะพาทุกคนมารู้จักกับวัดราชนัดดารามวรวิหาร วัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ด้วยเป็นที่ตั้งของโลหะปราสาท ซึ่งมีหลงเหลือเพียงแห่งเดียวของโลกเท่านั้น วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ซึ่งพระองค์ทรงทรงสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี จึงทรงพระราชทานนามว่าวัดราชนัดดาราม เมื่อปี พ.ศ. 2386 ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากมาย อาทิ พระอุโบสถ, พระวิหาร, ศาลาการเปรียญ, กำแพงแก้วและศาลาราย, หอระฆัง, เขาพระฉาย ฯลฯ และที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ “โลหะปราสาท” พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2389 มีการจำลองแบบมาจากประเทศศรีลังกา มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีสถาปัตยกรรมแบบไทย เป็นอาคาร 7 ชั้น ลดหลั่นความกว้างกันลงมา อาคารชั้นล่าง ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 5 เป็นคูหาและระเบียงรอบ ส่วนชั้นที่ 2 ชั้นที่ 4 และชั้นที่ 6 […]
News All
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
News All

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วันนี้ aorest ร้านขาย ดอกไม้หน้าศพ ขายพวงหรีดดอกไม้สด ดอกไม้หน้าเมรุ จะพาทุกคนมารู้จักกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระบรมมหาราชวัง ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งแรกโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยได้มีการก่อสร้างใหม่ในปี พ.ศ. 2332 และได้เปลี่ยนจากชื่อ วัดโพธาราม เป็น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ก็ได้ทรงเปลี่ยนสร้อยนามใหม่เป็น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม การบูรณปฏิสังขรณ์ที่สำคัญอีกช่วงหนึ่งคือสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้มีการสร้างปูชนียวัตถุและปูชนียสถานเพิ่มเติม และขยายอาคารบางหลังให้ใหญ่ขึ้น มีนายช่างจากหลากหลายแขนงมาช่วยกันทำงานด้านศิลปกรรม จนมีความสง่างามมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันวัดแห่งนี้มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร มีสิ่งที่น่าสนใจภายในวัด เช่น พระวิหารพระพุทธไสยาส, พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล, พระอุโบสถ, พระมณฑป, พระระเบียง, พระวิหารทิศ, พระวิหารคด และศาลาการเปรียญ เป็นต้น
News All
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
News All

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

วันนี้ aorest ร้านขาย ดอกไม้หน้าศพ ขายพวงหรีดดอกไม้สด ดอกไม้หน้าเมรุ จะพาทุกคนมารู้จักกับวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินทางมาเที่ยวกรุงเทพฯ ต่างต้องแวะไปเที่ยวชมวัดอรุณฯ กันสักครั้ง วัดแห่งนี้ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามกับฝั่งของพระบรมมหาราชวัง เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมมีชื่อว่า วัดมะกอก ต่อมาสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชได้โปรดย้ายราชธานีมาตั้งที่กรุงธนบุรี และได้มีการล่องเรือมาจนสว่างที่นี่ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดแจ้ง จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ก็ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ และพระราชทานนามว่า วัดอรุณราชธาราม ต่อมาสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ก็มีการบูรณปฏิสังขรณ์เพิ่มอีก และเปลี่ยนชื่อเป็น วัดอรุณราชวราราม ปัจจุบันวัดแห่งนี้มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร มีสัญลักษณ์สำคัญ คือ พระปรางค์ ซึ่งมีลักษณะทรงขอม องค์พระปรางค์ประธานสูงถึง 81.85 เมตร ประดับด้วยชิ้นเปลือกหอย กระเบื้องเคลือบ จานชามเบญจรงค์สีต่าง ๆ อย่างสวยงาม เปิดให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชมและกราบไหว้ขอพรทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-17.30 น.
News All
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
News All

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วันนี้ aorest ร้านขาย ดอกไม้หน้าศพ ขายพวงหรีดดอกไม้สด ดอกไม้หน้าเมรุ จะพาทุกคนมารู้จักกับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นวัดประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2412 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรม ซึ่งมีการผสมผสานทั้งสถาปัตยกรรมไทยและตะวันตกเข้าด้วยกัน จนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธอังคีรส พระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงาม ประดิษฐานอยู่บนฐานของชุกชีหินอ่อนจากอิตาลี นอกจากนี้วัดแห่งนี้ยังเป็นวัดประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 อีกด้วย เพราะพระองค์ได้รับพระราชภาระในการทำนุบำรุงและบูรณปฏิสังขรณ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารจึงเปรียบเสมือนวัดประจำพระองค์เช่นกัน ปัจจุบันวัดแห่งนี้มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร มีสิ่งที่น่าสนใจ อาทิ พระเจดีย์, พระอุโบสถ, พระระเบียงหรือพระวิหารคด, พระวิหาร, วิหารทิศหรือวิหารมุข, ศาลาราย, หอระฆังและหอกลอง เป็นต้น และที่สำคัญยังเป็น 1 ใน 2 วัด ที่เป็นสถานที่เก็บพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้บรรจุพระบรมราชสรีรางคารไว้ที่ถ้ำศิลาใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส ภายในพระอุโบสถ เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะทุกวัน ในเวลา 08.00-10.00 น. และ 16.00-18.30 น.
News All
วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
News All

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

วันนี้ aorest ร้านขาย ดอกไม้หน้าศพ ขายพวงหรีดดอกไม้สด ดอกไม้หน้าเมรุ จะพาทุกคนมารู้จักกับวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ตั้งอยู่บริเวณถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก วัดบวรนิเวศราชวรวิหารชนิดราชวรวิหาร ถือได้ว่าเป็นอีกวัดที่สำคัญของกรุงเทพฯ ด้วยมีพระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์เคยมาผนวชอยู่ที่นี่ แต่เดิมวัดแห่งนี้มีชื่อว่า “วัดใหม่” โดยเมื่อปี พ.ศ. 2379 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงอาราธนาสมเด็จพระอนุราชาธิราช เจ้าฟ้ามงกุฎฯ (ต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4) ซึ่งทรงผนวชเป็นพระภิกษุประทับอยู่วัดสมอราย (คือวัดราชาธิวาสในปัจจุบัน) เสด็จมาอยู่ครอง และสมเด็จพระอนุราชาธิราชเจ้าฟ้ามงกุฎฯ ก็ทรงได้ปรับปรุงวางหลักเกณฑ์ความประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามพระธรรมวินัย ปัจจุบันวัดบวรนิเวศราชวรวิหารเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมสถาปัตยกรรมของอาคารต่าง ๆ พร้อมทั้งไหว้พระขอพร โดยมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น พระอุโบสถ, พระเจดีย์ใหญ่, วิหารพระศาสดา, พระตำหนักเพชร, พระตำหนักจันทร์, หอระฆัง, หอไตร และพระตำหนักใหญ่ เป็นต้น ทั้งนี้วัดบวรนิเวศราชวรวิหารยังเป็น 1 ใน 2 วัด ที่เป็นสถานที่เก็บพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้มีการบรรจุพระบรมราชสรีรางคารไว้ที่ฐานของพระพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์ ภายในพระอุโบสถ โดยมีการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะด้วย